wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin konkursu "Ja i mój zwierz"
Systemy płatności
 • CashBill
Kontakt
 • Grzegorz Guzik Happy
  Pl. Prezydenta Raczyńskiego 1
  31-515 Kraków
  NIP: 675-133-02-38
 • E-mail:sklep@twojzwierz.pl
 • Telefon+48 501 176 792
 • Godziny działania sklepuPon - Pt. 07.00 - 17.00 Sob. 07:00 - 14.00

Regulamin konkursu "Ja i mój zwierz"

REGULAMIN KONKURSU ”Ja i mój zwierz”

1. Organizator konkursu

1.1 Organizatorem konkursu jest Grzegorz Guzik Happy, z siedzibą w Krakowie, Pl. Prezydenta Raczyńskiego 1, (31-515) Kraków, NIP 6751330238, REGON 120932618 (dalej zwany „Organizatorem”).

1.2. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników.

2. Miejsce i czas trwania konkursu

2.1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12 sierpnia 2019 roku (o godzinie 12:00) i trwać będzie do dnia 19 sierpnia 2019 roku (do godziny 23:59).

2.2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 23 sierpnia 2019 r.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie

3.1 Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna będąca obywatelem Polski oraz posiadająca swój profil w serwisie społecznościowym Facebook.

3.2. Pracownikom Organizatora oraz podmiotów, które wykonują czynności na jego zlecenie, ich małżonkom, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej, nie przysługuje prawo udziału w konkursie.

4. Nagrody w konkursie

4.1. Nagrodami w konkursie są Trixie Dog Activity Flip Board zabawka dla psa 23cm i Petstages Tor Zabaw z kocimiętką PS737

4.2 W ramach konkursu wyłonionych zostanie 1 zwycięzca. Otrzyma on jedną z wyżej wymienionych nagród.

4.3. Nagroda nie przekracza jednorazowej kwoty 200 zł i w związku z tym podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, przy zastrzeżeniu spełnienia warunku 3.2.

4.4 W przypadku gdy nagroda będzie niedostępna Organizator ma prawo zamienić ja na inną o takiej samej lub zbliżonej wartości pieniężnej.

5. Przebieg Konkursu

5.1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.

5.2. Zadanie konkursowe polega na zareagowaniu na post konkursowy zgodnie z instrukcją (opisaną w poście konkursowym) oraz pozostawieniu przez Uczestnika komentarza pod postem konkursowym, w którym udostępni swoje zdjęcie wraz z psem lub kotem. Z nadesłanych odpowiedzi komisja konkursowa wyłoni najciekawsze, które nagrodzi.

5.3 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz ich interpretacji rozstrzyga komisja.

5.4 Wysłanie nagrody do Uczestnika następuje w ciągu 14 dni od podania przez Uczestnika informacji o miejscu jej dostarczenia. Zwycięzca Konkursu powinien potwierdzić Organizatorowi w formie prywatnej wiadomości na portalu społecznościowym Facebook następujące informacje: imię i nazwisko oraz dane adresowe do wysyłki nagrody. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego przekazania nagrody

5.5. W przypadku braku kontaktu ze zwycięzcą konkursu lub nie podania przez niego danych niezbędnych do doręczenia nagrody w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników konkursu, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

5.6. Organizator zastrzega, że realizuje wysyłki jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.7. Nagrody dostarczane są na koszt Organizatora.

5.8. Nie przewiduje się możliwości wymiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.

5.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem lub w wyniku podania przez niego błędnych danych.

5.10. Kontakt z Organizatorem możliwy jest poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook (poprzez profil Happy Zoo, na którym ogłoszony został konkurs).

5.11. Organizator zastrzega sobie prawo, że odpowiedzi, które naruszają zasady współżycia społecznego, są obraźliwe, wulgarne, pomawiające osoby lub grupę osób, dyskryminujące, seksistowskie itp. – zostaną wyeliminowane z konkursu.

6. Polityka prywatności

6.1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne i wymagane jest jedynie w celu przesłania przez Organizatora wybranej nagrody do Uczestnika.

6.2. Organizator oświadcza, że pozyskane dane osobowe są przez niego przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego konkursu i przesyłania nagrody.

6.3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2002, nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach jak podano powyżej, a także w celach marketingowych, gdy Uczestnik wyrazi na to odrębną zgodę.

6.4. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

6.5. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji oraz ich usunięcia.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje co do przyznania nagród, w trakcie trwania konkursu lub w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Uczestnik może zgłosić reklamacje wyłącznie poprzez jej przesłanie na adres: Grzegorz Guzik Happy, Pl. Prezydenta Raczyńskiego 1, 31-515 Kraków, z tytułem: konkurs „ja i mój zwierz” – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem.

7.2. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń dotyczących nagrody przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

7.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich.

7.4. W przypadku, gdyby z powodów niezależnych od Organizatora, przeprowadzenie konkursu napotykało na trudności, których przezwyciężenie wymagałoby dodatkowych nadmiernych nakładów, lub przyczyn od niego niezależnych, Organizator może konkurs odwołać lub przełożyć jego zakończenie na inny termin.

7.5. Konkurs nie stanowi żadnej z rodzajów gier losowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych. Wyniki Konkursu nie zależą od przypadku, ale wyłącznie od osobistych kwalifikacji i aktywności Uczestników.

7.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl